Kalkulator opłaty prolongacyjnej

Kalkulator służy do wyliczania opłaty prolongacyjnej ustalanej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa.

PLN
Oblicz: Odsetki ustawowe

Kalkulator służy do wyliczania wysokości opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami ustawy o ordynacji podatkowej.

Opłatą prolongacyjną nazywamy opłatę, którą zobowiązani są uiścić podatnicy objęci decyzją organu podatkowego o odroczeniu terminu płatności należności za podatek. Opłatę taką wnoszą także Ci podatnicy, którym płatność naliczonego podatku lub istniejącej zaległości podatkowej, rozłożono na okresowe raty.

Opłatę prolongacyjną wylicza się zgodnie z regułami zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, w oparciu o dane takie jak: kwota, której dotyczy odroczenie oraz wyrażona w dniach długość odroczenia.

Przy odroczeniu terminu płatności opłata prolongacyjna wnoszona jest w kwocie wyliczanej w trzech kolejnych krokach:

a) obliczenie iloczynu czterech składników: kwoty odroczonego lub rozłożonego na raty podatku; liczby dni, o które odroczono termin płatności podatku; stawki odsetek za zwłokę; stawki opłaty prolongacyjnej.

b) podzielenie kwoty wyliczonej według punktu "a)" przez 365 dni.

c) zaokrąglenie do jednostek kwoty wyliczonej według punktu "b)"

Kalkulator sam wylicza wysokość opłaty prolongacyjnej, wymagając jedynie wpisania kwoty i dat określających termin odroczenia.